+Menú
ES | VA | EN

Primària

1r de PRIMÀRIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 1r Primària A
Ana Alcover  ─  a.alcover.svf@fesd.es
Tutoria 1r Primària B
Mariola Zamora ─  m.zamora.svf@fesd.es
Tutoria 1r Primària C
Victoria Sanz  ─  m.sanz.svf@fesd.es
Mercedes Alonso  ─  m.alonso.svf@fesd.es

Especialista d’Anglés
Mar Teruel  ─  m.teruel.svf@fesd.es
Especialista de Plàstica
Mar Teruel  ─  m.teruel.svf@fesd.es
Especialista de Música
Santi García  ─  s.garcia.svf@fesd.es
Especialistes d’Ed. Física     
​(1ºA/1ºB) Sergio Rubio  ─  ​s.rubio.svf@fesd.es
(1ºC) Ximo Cebellán  ─  ​j.cebellan.svf@fesd.es

2n de PRIMÀRIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 2n Primària A
Merce Corbí  ─  m.corbi.svf@fesd.es
Tutoria 2n Primària B
Amparo Ángel ─  a.angel.svf@fesd.es
Tutoria 2n Primària C
David Cano  ─  d.cano.svf@fesd.es

Especialista d’Anglés
Mar Teruel  ─  teruel.mar@dominicoscoval.org
Especialista de Plàstica
Mar Teruel  ─  m.teruel.svf@fesd.es
Especialista de Música
Santi García  ─  s.garcia.svf@fesd.es
Especialista d’Ed. Física
Ricardo Villar  ─  ​r.villar.svf@fesd.es

3r de PRIMARIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 3r Primària A 
María Roca  ─  m.roca.svf@fesd.es
Pablo Báez  ─  p.baez.svf@fesd.es
Tutoria 3r Primària B
Paloma Fonollosa  ─  p.fonollosa.svf@fesd.es
Tutoria 3r Primària C
Mª Ángeles Millet  ─  m.millet.svf@fesd.e

Especialista d’Anglés
Ana Castilla  ─  a.castilla.svf@fesd.es
Especialista de Plàstica
Claudia Rodríguez  ─  c.rodriguez.svf@fesd.es
Especialista de Música
Reyes Sanz  ─  r.sanz.svf@fesd.es
Especialista d’Ed. Física
Sergio Rubio  ─  ​s.rubio.svf@fesd.es

4t de PRIMARIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 4t Primària A
Reyes Sanz  ─  r.sanz.svf@fesd.es
Ximo Cebellán  ─  ​j.cebellan.svf@fesd.es
Tutoria 4t Primària B
Mª Carmen Huerta  ─  m.huerta.svf@fesd.es
Tutoria 4t Primària C
Ana Castilla  ─  a.castilla.svf@fesd.es

Especialista d’Anglés
Mª Carmen Huerta  ─  m.huerta.svf@fesd.es
Especialista de Plàstica
Mª Carmen Huerta  ─  m.huerta.svf@fesd.es
Especialista de Música
Reyes Sanz  ─  r.sanz.svf@fesd.es
Especialista d’Ed. Física
Ximo Cebellán  ─  ​j.cebellan.svf@fesd.es

5é de PRIMARIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 5é Primària A
Marisa Ibáñez ─  m.ibanez.svf@fesd.es
Tutoria 5é Primària B
Mª Carmen Abad  ─  m.abad.svf@fesd.es
Tutoria 5é Primària C
Jorge Llopis  ─  j.llopis.svf@fesd.es

Especialista d’Anglés
Claudia Rodríguez  ─  c.rodriguez.svf@fesd.es
Especialista de Plàstica
Claudia Rodríguez  ─  c.rodriguez.svf@fesd.es
Especialista de Música
Santi García  ─  s.garcia.svf@fesd.es
Especialista d’Ed. Física
Ricardo Villar  ─  ​r.villar.svf@fesd.es

6é de PRIMARIA

Tutors i Especialistes

Tutoria 6é Primària A
Alberto Izquierdo  ─  a.izquierdo.svf@fesd.es
Tutoria 6é Primària B
Paula de Vidiella  ─  p.vidiella.svf@fesd.es
Tutoria 6é Primària C
Kiko Berrocal  ─  k.berrocal.svf@fesd.es

Especialista d’Anglés
Claudia Rodríguez  ─  c.rodriguez.svf@fesd.es
Especialista de Plàstica
Paula de Vidiella  ─  p.vidiella.svf@fesd.es
Especialista de Música
Santi García  ─  s.garcia.svf@fesd.es
Especialista d’Ed. Física
​​
Ricardo Villar  ─  ​r.villar.svf@fesd.es

HORARI ESCOLAR

HORARI DE MATÍ
9:00 h. - 12:00 h.
HORARI DE VESPRADA
15:00 h. - 17:00 h.
HORARI INTENSIU SETEMBRE I JUNY
9:00 h. a 13:00 h.

CONTINGUTS GENERALS


imagen_aire_cms


 • Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d'acord amb elles, preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d'una societat democràtica.

 • Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, d'esforç i de responsabilitat en l'estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l'aprenentatge i esperit emprenedor.

 • Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permeten moure’s amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen.

 • Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d'homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat.

 • Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.

 • Adquirir almenys en una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeta expressar i comprendre missatges senzills i moure’s en situacions quotidianes.

 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requerisquen la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaces d'aplicar-los a les situacions de la seua vida quotidiana.

 • Conèixer els aspectes fonamentals de les Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials, la Geografia, la Història i la Cultura.

 • Iniciar-se en la utilització, per a l'aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.

 • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.

 • Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport com a mitjans per a afavorir el desenvolupament personal i social.

 • Conèixer i valorar els animals més pròxims a l'ésser humà i adoptar maneres de comportament que afavorisquen la seua cura.

 • Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

 • Fomentar l'educació viària i actituds de respecte que incidisquen en la prevenció dels accidents de trànsit.

IMPLICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

En aquesta etapa la relació amb les famílies és una de les nostres prioritats. Entenem que és fonamental la coordinació entre el professorat i els pares i d'aquesta forma, els impliquem en el procés educatiu dels seus fills i les seues filles. Habitualment, es realitza a través dels tutors i dels professors especialistes en cadascuna de les matèries que s'imparteixen en cada curs.

Es realitzen dues reunions amb les famílies. La primera en el mes de setembre per a exposar els objectius del curs i posar l'accent en les normes de convivència. A més, es presenta al conjunt de professors del curs. La segona reunió es realitza el mes de gener per a comentar el resultat de la primera avaluació i donar pautes per a continuar treballant la resta del curs.

A finals de maig, es realitza una reunió amb els pares dels alumnes i alumnes de 6é EP per a informar-los del pas a l'Educació Secundària i el criteri a seguir per a l'elecció de les optatives.

D'altra banda, cada vegada que una família necessita tindre una tutoria individual amb el tutor és atesa com més prompte millor. Totes les famílies tenen almenys una reunió individual durant el curs escolar.