+Menú
ES | VA | EN

Pastoral

DELEGAT PASTORAL

P. Antonio Gómez Gamero OP.

CATEQUESI DE COMUNIÓ

El nostre col·legi ofereix la possibilitat de preparar els xiquets i les xiquetes per  prendre la Primera Comunió. Aquest sagrament forma part de la iniciació cristiana.

Per a rebre el sagrament de l'Eucaristia (Comunió), és molt important la preparació. Durant els cursos de 3r i 4t de Primària els que prendran per primera vegada  Jesús, es reuneixen un dia a la setmana, durant una hora i fora de l'horari escolar  amb els seus respectius catequistes. Durant aquest temps, les activitats extraescolars han de supeditar-se a l'horari de la catequesi.

A poder ser, el grup i el seu catequista seran els mateixos durant els dos cursos. I el grup prendrà la comunió el mateix dia i a la mateixa hora, de manera que els xiquets i xiquetes que formen el grup de catequesi arriben a conèixer-se més entre ells i conèixer més qui és Jesús, què és l'Església i què són els Sagraments.

La participació dels pares i mares és crucial i molt necessària. Als xiquets i xiquetes els agrada sentir-se acompanyats pels seus pares en aquest procés, alhora que també els serveix com a preparació. Els pares es preparen d'una altra manera a com ho fan els seus fills. Durant els dos cursos oferim xerrades i reunions amb els catequistes dels seus fills. L'assistència a aquestes reunions és absolutament necessària.


COMUNIONS

El primer sagrament que es rep a l'Església és el Baptisme. Per això, per a prendre la Primera Comunió, es requereix que el xiquet o xiqueta estiga batejat. Si no ho està, se'ls informa els pares de les gestions que han de dur a terme.

El dia de la Primera Comunió és el cim del procés catequètic. Els xiquets i les xiquetes  l’esperen amb molta il·lusió. La celebració religiosa ha de ser el centre d'aquest dia. És bonic festejar-ho, a més, amb la família i amics. La festa no està renyida amb la senzillesa.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

La catequesi  de confirmació del col·legi vol adaptar-se a l'edat dels seus fills i le seues filles  i ésser un procés gradual:

  • En el primer any pretenem que l’alumnat aprofundisca en el seu autoconeixement i maduració personal i vaja descobrint la importància del grup en la seua vida i en la seua fe.

  • En el segon any, ens centrarem en la importància del coneixement de Jesucrist com l'opció madura de fe i d'estil de vida.

  • I el tercer any, els introduirem en l'aprofundiment de l'Evangeli, com a font de vida i en la vivència i valoració dels sagraments, especialment, el sagrament de la Confirmació.

Sentit de la Catequesi de Confirmació en el nostre Col·legi

La Catequesi de Confirmació és una oferta que brinda el nostre col·legi a tots els alumnes i les alumnes que desitgen iniciar un procés específic de formació en la fe. Es tracta d'una de les vies d'expressió de la identitat catòlica que vol caracteritzar el nostre col·legi.

És una opció lliure i gratuïta, oberta a tot l’alumnat del nostre centre que vulga participar en ella i es desenvolupa en horari extraacadèmic.

La catequesi no pretén ser una activitat extraescolar més (d'entre totes les que ofereix el nostre col·legi), sinó que vol ser expressió privilegiada de l'educació en la fe, un dels principals objectius de les escoles catòliques, juntament amb la qualitat en l'ensenyament. Per al Col·legi S. Vicente Ferrer dels PP. Dominics de València, com a escola catòlica, la proposta explícita de la fe, com a seguiment de Jesús, des de la comunitat cristiana, vol ser la meta final de tot l'itinerari de creixement personal de l'alumne; respectant, al mateix temps, i en tot moment, la llibertat d'opció individual de cadascun dels alumnes. Constitueix una de les nostres principals preocupacions i la raó de ser del nostre col·legi (cf. FERE-CECA i EyG: Qualitat, Llibertat i Equitat en l'educació).

Finalitat

La catequesi de confirmació persegueix un doble objectiu:

1. Vol afavorir una iniciació a la vivència de la fe dels seus fills, adaptada a les característiques pròpies de la seua edat, que es concreta en:

  • Una ajuda per a descobrir amb les seues vivències la persona de Jesucrist com a eix central de la vida cristiana.

  • Una ajuda perquè els seus fills i filles descobrisquen la importància de la fe compartida en grup (que vol ser una introducció a la vivència de l'Església com a misteri de comunió dels fidels)

2. Una preparació específica al sagrament de la Confirmació. En el tercer any, convidarem els seus fills i filles si es troben efectiva i prou preparats, al fet que decidisquen lliurement si desitgen rebre el sagrament de la Confirmació de mans del bisbe, o d'algun delegat seu.

Com la recepció del sagrament de la Confirmació no és l'única finalitat, la catequesi té sentit en si mateix com una iniciació a la vivència de la fe; independentment de si al final, l'alumne o l'alumna decideix confirmar-se o no.

Duració de la catequesi

Pretén ser un procés catequètic que s'adequa a l'edat dels seus fills i les seues filles i que, de conformitat amb l'opció pastoral que hem adoptat en el nostre col·legi, es prolonga durant tres cursos.

La catequesi s'iniciarà en 3r de Secundària i es prolongarà durant el 4t curs de l'ESO i acabarà a principis del mes de maig de 1r de batxillerat, amb 16 o 17 anys ja complits. En algun cas, en el qual l'assistència a les catequesis no haja sigut prou assídua o el catecúmen s'haja incorporat més tard al procés catequètic, se li podrà demanar un any més de catequesi; confirmant-se, en aquest cas en 2n de batxillerat.

Grups de catequesi

Formarem diferents grups de catequesi de 8 a 15 joves que es reuniran en acabar les classes, bé al migdia o bé a la vesprada, en diferents dies de la setmana. Es pretén que aquests grups es mantinguen, en la mesura que siga possible, fins a la celebració del sagrament.

Els catequistes

Al llarg de tot el procés catequètic, el grup de catequesi, al qual pertanyen els seus fills, estarà acompanyat per un o dos catequistes. Es tracta de laics confirmats, prou formats cristianament i amb inquietud religiosa, que, per servei a l'evangeli i a l'Església realitzen gratuïtament i generosament aquesta labor d'acompanyament dels seus fills i filles. Aquest grup de catequistes està compost per alguns professors, alguns exalumnes, pares de família, membres de la família dominicana i altres persones afins i pròximes al nostre col·legi. Estan coordinats en tot moment pel delegat de pastoral, Antonio Gómez Gamero OP.

La figura del catequista-professor té la seua importància: és molt convenient que  sàpien que un creient és una persona normal que té un treball que no té perquè relacionar-se directament amb qüestions de fe, i que, independentment d'aquest treball, pot fer una labor gratuïta de transmissió i educació de la fe en la catequesi. Lògicament, aquesta doble dedicació (docència ordinària i catequesi de fe) no es confonen, a l'inrevés, s'enriqueixen mútuament. El plantejament és anàleg al dels frares dominics que treballem en el col·legi: es pot compaginar perfectament ser un professional de l'ensenyament i un religiós preocupat per l'educació en la fe, sense que tots dos àmbits es confonguen; més aviat, al contrari, s'han d'informar mútuament. Una cosa similar es pot dir respecte a catequistes-estudiants universitaris o catequistes–professionals o catequistes–pares de família.

LA CONFIRMACIÓ

La Confirmació és un sagrament que administra l'Església catòlica. És considerat entre els sagraments d'iniciació cristiana sent rebut en tercer lloc, sagrament pel qual les persones batejades s'integren de manera plena com a membres de la comunitat.

En el nostre centre, els alumnes i les alumnes es preparen i es formen durant 3 anys per  rebre aquest sagrament, la cerimònia es realitza en la nostra Basílica.

POSTCONFIRMACIÓ I PASTORAL JUVENIL

La confirmació no pretén ser un punt d'arribada, sinó el final d'una etapa. En 2n de batxillerat, oferirem la possibilitat de formar grups de postconfirmació, que, si ho desitgen, es podran prolongar durant l'etapa post col·legial, universitària o professional.

CONVIVÈNCIES

Les convivències de cap de setmana de tots els grups de catequesi del mateix nivell, conjuntament. En realitzem almenys una a principi de curs de cada any. I una segona convivència a meitat de curs, aquesta vegada, de 3r i 4t ESO i 1r de Batxillerat (1r, 2n i 3r de catequesi) conjuntament. LA CONVIVÈNCIA INICIAL SERÀ SOBRE OCTUBRE O NOVEMBRE i la segona convivència a L’ABRIL O MAIG. S'anunciarà oportunament amb una circular.

  • Les convivències no són excursions, sinó trobades que ajuden a cohesionar els grups i que tenen molta importància amb vista a motivar la fe i participació dels seus fills i filles en la catequesi. A l'hora de fixar la data de les convivències es té en compte el calendari d'exàmens i s'eviten coincidències amb aquests. És important no perdre-se-les. En elles hi ha moments de treball, de reflexió i de compartir, individual i grupal, així com activitats lúdiques, que també són importants. Els preguem, així mateix que col·laboren amb nosaltres per  facilitar l'assistència dels seus fills i filles. No han de castigar-los a no assistir quan han tret males notes, per exemple.

  • És molt important l'assistència regular de l'alumnat a la catequesi (tant les reunions setmanals com les convivències). Se li ha de donar tanta importància a l'assistència a la catequesi com l'assistència a una classe en horari escolar. Els preguem que col·laboren amb nosaltres a animar-los al fet que no hi falten fàcilment.

MISSA PER A JOVES

Els diumenges a les 20h celebrem una eucaristia especialment per als joves amb la participació i animació per la seua part i la de catequistes i antics alumnes. És una celebració gojosa i una trobada comunitària estupenda per a animar els joves en la participació eucarística.